Chính sách trả hàng & hoàn tiền

Dịch vụ mâm quả cưới hỏi thực hiện cung cấp mâm quả cưới theo yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm được làm theo mẫu sẵn hoặc làm theo yêu cầu của quý khách hàng.

Xin lưu ý sản phẩm không thể đổi hoặc trả.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

hotline